Når man bor i byen og har en altan, så kan man føle, at man har sin egen lille udendørs hule – og nogle glemmer, at naboerne faktisk er ret tæt på. Der skal ikke meget til at være en irriterende altan-nabo – men omvendt kræver det heller ikke meget at udvise takt og tone på altanen.

  1. Vanding: Hvis dine altankasser hænger udvendigt, så skal du ikke bore huller i dem for afvandning, da vandet bare ender nede hos din underbo. Vælg i stedet enten at lave dræn i med lecakugler eller lignende – eller have en altankasse med underskål.
    Ligeledes så pas på med bare at vande, da vand der rammer planternes blade hurtigt kan blive en rutchebane for vandet direkte ned til underboen.
  2. Visne og afblomstrede planter: Fjern altid visne blade og afblomstrede blomster fra de planter, hvor det kan drysse ned til naboen. Ingen gider at feje andres blomster-affald op!
  3. Pas på at dine blomster ikke vokser ind til naboen: Sørg for at din beplantning holder sig indenfor din egen altan.
  4. De fleste elsker deres altaner, så du er ikke alene, når du sidder derude og nyder solen, så vær varsom med at slæbe musik og andet forstyrrende med udenfor.
  5. Lad være med at kaste alt muligt ud over altanen; uanset om du ryster et tæpper eller synes, at blomsteraffald osv. bare kan kastes udover rækværket. Der kan sidde folk på altanen nedenunder eller nede i gården, som ikke synes at dine nullermænd er rare at få i hovedet.
  6. Tal med din nabo. Man kan komme langt i et godt naboskab ved bare at tale sammen.

Og som Emma Gad skriver om forholdet til naboerne ved friluftslivet:

Forholdet til naboerne.
Friluftslivet medfører, at Naboforholdet træder mere i Forgrunden om Sommeren i de mange smaa sidebyggede Villaer end i Bylejlighederne. Det samme gælder de Villaer, der beboes hele Aaret rundt, og Villabeboere bør derfor tage tilbørligt Hensyn til deres Naboer.

Man bør undgaa unødig Støjen og Larmen, fremfor alt ikke lade en Grammofon husere for aabne Vinduer og Døre.
Ligeledes bør man helst holde Dørene lukkede for Musikøvelser, skrigende Pattebørn og Skændescener.

Hvis man har Telefon, og Naboerne ikke har det, bør man være forekommende med at stille den til Raadighed, selv om det er lidt generende for En. Er det derimod en Nabo, der har den, bør man være beskeden med sine Anmodninger om at maatte benytte den.

Paa samme Maade skal man være venlig med gærne at laane Naboer, hvad de har øjeblikkelig Brug for, hvad enten det er Fødemidler eller Husgeraad, men ikke løbe an paa en lignende Forekommenhed hos dem ved idelig at laane hos dem, hvad der tiltrænges. Ens Hus bør være saa vel forsynet, at man ikke trænger til Andres Hjælp.

Man bør med stor Bestemthed afholde sine Børn fra at rapse Naboens Pærer og Blommer, naar Frugttiden kommer. Det skal indrømmes, at det er en vanskelig pædagogisk Opgave at holde Drenge fra Naboens Pæretræer, men Ens Stræben maa afgjort gaa ud derpaa.
Man bør undgaa den Fristelse det er, at kaste uopløseligt Affald saasom Konservesdaaser, ituslaaede Flasker, afpillede Lammehoveder, halve Mursten o. l. over Plankeværket eller Hækken ind i Naboens Have. For det første er det umoralsk, for det andet kommer det temmelig sikkert tilbage igen.

Møddinger, Gruber, Nødtørftshuse o. l. maa nødig anlægges lige op ad Grænseskellet paa Steder, hvor de kan antages at genere Naboerne.
Hvis man i Udkanten af en Grund har store skyggende og rodstrækkende Løvtræer, der virker ødelæggende for Naboens Blomster og Frugtdyrkning, bør man ikke vise sig for umedgørlig med Hensyn til at rydde dem. Den ene Haand maa vaske den anden.
Man bør ved at holde sin Have fri for Ukrudt forhindre, at dets flyvende Frø svæver ind i Nabohaverne.
Man skal altid være villig til at forsyne sine Naboer med Stiklinger og Udløbere af Stauder.

Man bør staa Side om Side med Naboerne om at forskønne og forbedre Egnen. Der er i Regelen En eller Anden, der i den Retning er mere foretagsom end de Andre. Støt ham, naar det gælder fornuftige Forholdsregler, men hold ham tilbage, hvis han f. Eks. absolut vil udparcellere og ødelægge Egnens kønneste gamle Bondegaard o. l.
Vær ikke altfor ivrig og ‘up to date’ paa Landet.

Stræb ikke at drage Deres Vennekreds til Egnen, hvis De ynder Ro og Hvile. Gør det derimod, hvis De er selskabeligt anlagt.
Vær gæstfri med Deres Have, Deres Strand, Deres Lystskov, Deres Eng. Forbyd aldrig de Vejfarende, der ønsker det, at passere Deres Enemærker, og lad det aldrig mangle paa et venligt Ord, naar De anmodes derom. Spær ikke af med store ugæstmilde Opslag, der vidner om Egenkærlighed og Smaalighed.
Men hvis De hører til de Besøgende i fremmede Haver, vær da til Gengæld beskeden og hensynsfuld. Kast ikke Papir, tramp ikke i Bede, pluk ikke Blomster, gaa ikke tæt til Huset. Taktløs Optræden hos Publikum har for en Del kunnet undskylde, i hvert Fald forklare Haveejeres ikke ualmindelige Mangel paa Gæstmildhed.